กิจกรรมไหว้ครู
    โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
ในวันดังกล่าวให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและโรงเรียนเปิดเรียนเต็มวันครับ
 
kru