โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2563ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 การแต่งกายให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนครับ

เปิดเรียน