โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมหนูน้อยคุณธรรมในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยให้นักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันดังกล่าวมีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป

 Make merit