โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ ที่ตั้ง เลขที่ 47 หมู่ 18 ตําบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โทร.056-926064 โทรสาร. 056-926064 

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website :www.sathit.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 6 ธันวาคม ๒๕๔๘  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ ๑๔๘ ไร่ - ตารางวา 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เดิมชื่อ โรงเรียนเพชรบูรณ์การเต้นฮิลล์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการ บริษัท เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จํากัด ในปัจจุบันตั้งอยู่ในโครงการ เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ชิตี้ หมู่ที่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๔๘ ไร่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่บนทําเลศูนย์กลางระหว่างภาคกลาง - อิสาน - เหนือ บริเวณเขตติดต่อในระยะทางประมาณ 2 กม. อาณาบริเวณโดยรอบประกอบด้วย อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ทิศตะวันตกติดกับ ต.หนองบัว อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ ต.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ มีจํานวนประชากรประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน ที่สามารถเรียนได้ทั้งแบบไป - กลับ และประจํา ในระทางประมาณ 40 กม. ประกอบด้วย ต.ชัยบาดาล อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี และ อ.เมือง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีจํานวนประชากรประมาณ 100,000 คน  ปัจจุบัน  อำนวยการสอนโดย  ศ.ดร.นายแพทย์กระแส   ชนะวงศ์  ผู้รับใบอนุญาติ และ นางกาญจนา   ศรีผักหอม  เป็นผู้อำนวยการ