ศ.ดร.นายแพทย์กระแส   ชนะวงศ์ 

ผู้รับใบอนุญาตแวะทักทายเด็กๆนักเรียนระดับชั้นอนุบาลก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจ