• Certificate_page-00012.jpg
  • save_covid.jpg
  • student.jpg

 

รับสมัครครูจีน

 

Slide1

 

ประชุม

ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและทิ้งท้ายด้วยข้อความเพื่อกระตุ้นและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูว่า”ครูทุกคนเป็นคนดี มีความเป็นผู้นำ”

 

 

 

 

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.